بررسی عوامل کلی مؤثر در ارتکاب سرقت

در بررسی علت وقوع جرم ازنظر جرم‌شناسی، همواره جرم و بزه از ترکیب چندین عامل جرم‌زا نشأت می‌گیرد و هیچ‌گاه نمی‌توان صرفاً یک عامل را به‌عنوان علت نهائی بروز جرم معرفی کرد.

لذا در بروز جرم سرقت در بین جوانان نیز چندین عامل دخیل هستند که آن‌ها را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان به عوامل 1ـ عوامل فردی 2ـ عوامل برونی یا محیطی تقسیم کرد. درعین‌حال این عوامل شامل زیرمجموعه‌هایی ذیل می‌باشند.

 

منبع : فرهنگ |عوامل کلی مؤثر در ارتکاب سرقت
برچسب ها : عوامل ,عامل ,سرقت ,چندین عامل ,ارتکاب سرقت